Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetovej stránky a blogu www.maat.sk je:

 

podnikateľský subjekt – fyzická osoba

názov: Ing. Martina Batyková - Bellis,

sídlo Malý Jatov 208,  941 09 Jatov,

IČO: 44 910 746

(ďalej len „Správca“)

 

Zodpovedná osoba a kontakt: Ing. Martina Batyková

 

Kontakt pre spracovanie objednávok a fakturáciu:
bohynamaat@gmail.com

 

Kontakt pre spracovanie osobných údajov:
bohynamaat@gmail.com

 

Pracovná doba: Pondelok – Piatok 9:00 – 17:00

 

 

I.

Predmet prevádzky internetovej stránky

Predmetom prevádzky internetovej stránky a blogu www.maat.sk je publikovanie článkov a e-bookov blogerky publikujúcej pod pseudonymom Monika Maat, a ich ponuka Odberateľom/Zákazníkom. Za týmto účelom Prevádzkovateľ príjíma od Odberateľ/Zákazníkov prostredníctvom tohto internetovej stránky žiadosti o odber článkov, a/alebo žiadosti o e-book zdarma, a/alebo objednávky na spoplatnené e-booky, a/alebo objednávky na spoplatnené služby, a zhromažďuje a spracováva ich osobné údaje podľa ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len VOP) a podľa ustanovení Podmienok ochrany osobných údajov (ďalej len OOÚ) uvedených na internetovej stránke www.maat.sk.

II.

Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi Odberateľ/Zákazníkm a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy Odberateľ/Zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je Odberateľ/Zákazník dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar/služba je už stiahnutá z ponuky, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru/služby. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Odberateľ/Zákazník zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, a k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Odberateľ/Zákazník prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými informáciami týkajúcimi sa žiadosti/objednávky, a to na internetovej stránke Prevádzkovateľa. Odberateľ/Zákazník objednáva predmet kúpy vyplnením elektronického formulára objednávky prostredníctvom internetovej stránky Prevádzkovateľa. Odberateľ/Zákazník je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je právne záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tj. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu predmet kúpy e-book alebo službu vrátane všetkých bonusov a Odberateľ/Zákazník sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu. Odberateľ/Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na internetovej stránke Prevádzkovateľa a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky, ktoré sú zároveň zverejnené na internetovej stránke Prevádzkovateľa sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá je uzavretá vyplnením a odoslaním objednávky.

II.

Platba a dodanie objednaného tovaru/služby

Odberateľ/Zákazník je povinný uhradiť cenu e-booku alebo služby stanovenú na internetovej stránke Prevádzkovateľa, a to bankovým prevodom na základe vystavenej zálohovej faktúry. Uhradením ceny za e-book alebo službu získava Odberateľ/Zákazník právo na prístup k objednanému e-booku alebo službe blogerky Moniky Maat, za účelom svojho osobného vzdelávania a rozvoja.

Ochrana autorských práv a dobrého mena Prevádzkovateľa

E-book alebo služba je autorským dielom blogerky publikujúcej pod pseudonymom Monika Maat a autorka ani Prevádzkovateľ nákupom e-booku alebo služby neposkytujú Odberateľovi/Zákazníkovi právo šíriť dielo ďalej akýmikoľvek cestami elektronickej, či iné komunikácie alebo ho akýmkoľvek iným spôsobom zverejňovať alebo poskytovať tretím osobám. Odberateľ/Zákazník sa zaväzuje správať tak, aby neboli porušené autorské práva autorky ani Prevádzkovateľa internetovej stránky.

V prípade preukázaného porušenia tohto článku majú autorka e-booku alebo služby a Prevádzkovateľ požadovať súdne vyrovnanie na uplatnenie zmluvnej pokuty pre porušenie autorských práv.

Odberteľ/Zákazník sa zaväzuje zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť dobré meno autorky e-bookov alebo služieb a Prevádzkovateľa, najmä zverejňovanie nepravdivých informácií či neobjektívneho hodnotenia e-bookov alebo služieb. Užívateľ sa ďalej zaväzuje zdržať sa všetkého nekalosúťažného konania, vrátane prípadného odrádzanie záujemcov o zakúpenie e-booku alebo služby.

V prípade preukázaného porušenia tohto článku majú autorka e-booku alebo služby a Prevádzkovateľ požadovať súdne vyrovnanie na uplatnenie zmluvnej pokuty pre ohrozenie dobrého mena.

XII

Zhromažďovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri on-line nákupe prostredníctvom internetového portálu nákupe www.maat.sk, tiež pre získanie súhlasu s využítím týchto osobných údajov aj pre marketingové účely Prevádzkovateľa internetového portálu v zmysle Podmienok OOÚ uvedených na internetovom portáli www.maat.sk,

Prevádzkovateľ zároveň vyhlasuje, že ponukové e-mailové správy budú Odberateľ/Zákazníkovi zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania ponukových e-mailových správ môže Odberateľ/Zákazník kedykoľvek zrušiť zaslaním e-mailun adresu: bohynamaat@gmail.com, alebo na uvedenej pevnej adrese. Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je:

podnikateľský subjekt – fyzická osoba

názov: Ing. Martina Batyková - Bellis,

sídlo Malý Jatov 208,  941 09 Jatov,

IČO: 41 653 963

(ďalej len „Správca“)

Pre zhromaždovanie, uchovávanie a spracovanie osobných údajov dáva Odberateľ/Zákazník svoj dobrovoľný a informovaný súhlas Správcovi zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára Objednávky na internetovom portáli www.maat.sk.sk a odoslaním Objednávky, pričom potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, sú presné a pravdivé, že Podmienky ochrany osobných údajov čítal a porozumel im, a že dáva svoj súhlas v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov pre potreby Správcu uvedené v článku III. týchto Podmienok ochrany osobných údajov Správcu.

Správca spracováva výhradne osobné údaje Odberateľ/Zákazníka, na ktoré mu bol spôsobom uvedeným v článku II. ods. 1.  poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov.

Správca spracováva osobné údaje Odberateľ/Zákazníka nevyhnutné pre plnenie zákonného dôvodu a účelu spracovania osobných údajov uvedeného v článku IV. týchto Podmienok ochrany osobných údajov.  

 

XIII.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom Správcu pre spracovanie osobných údajov Odberateľ/Zákazníka je:

 • plnenie zmluvy mezi Správcom a Odberateľ/Zákazníkom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem Správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • súhlas Odberateľ/Zákazníka so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s 7 odst. 2 zákona č. 480/2004

Účelom spracovania osobných údajov Odberateľ/Zákazníka Správcom je:

 • Vybavenie objednávky Odberateľ/Zákazníka a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu mezi Odberateľ/Zákazníkom a Správcom; pri objednávke sú požadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadvkou pre uzavrenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť,
 • posielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.

Zo strany Správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

 

XIV.

Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje Odberateľ/Zákazníka:

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcích zo zmluvného vzťahu medzi Odberateľ/Zákazníkom a Správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najviac 2 roky, pokiaľ sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Správca osobné údaje Odberateľ/Zákazníka vymaže.

 

XV.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia Správcu)

Príjemcovia osobných údajov Odberateľ/Zákazníka sú osoby:

 • podieľajúce sa na dodání tovaru realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.

Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje Odberateľ/Zákazníka do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

 

XVI.

Poučenie o právach dotknutej osoby – Odberateľ/Zákazníka:

Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba - Odberateľ/Zákazník) má v zmysle § 28 Zákona o ochrane osobných údajov nasledovné práva:

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Správcu vyžadovať:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Správca spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Správcu namietať voči

 • spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Správcu kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, Správca je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u Správcu kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Správcu, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať Správcu o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Správca je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Správca informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 Zákona. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Správca vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak Správca na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

 • Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 • osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je Prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
 • Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 • Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 • Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

 

Poskytnutie informácií dotknutej osobe na základe Žiadoti dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 Zákona o ochrane osobných údajov vybaví Správca bezplatne.

Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov vybaví Správca bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Správca je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

 

Oznámenie o obmedzení práv dotknutej osoby 

Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov Správca bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov

 

Správca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby. 

 

XVII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov Odberateľa/Zákazníka.

Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie datových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.

Správca vyhlasuje, že k osobným údajom má prístup iba zodpovedná osoba.

 

XVIII.

Závěrečné ustanovenia

Odoslaním Objednávky z internetového objednávkového formulára Odberateľ/Zákazník potvrdzuje, že bol oboznámený so Všeobecnými obchodnými podmienkami a podmienkami Ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.

S týmito podmienkami Odberateľ/Zákazník súhlasí zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu Odberateľ/Zákazník potvrdzuje, že bol oboznámený so Všeobecnými obchodnými podmienkami a podmienkami Ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu Všeobecných obchodných podmienok a podmienok Ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň pošle Odberateľovi/Zákazníkovi novú verziu týchto podmienok na e-mailovú adresu Odberateľa/Zákazníka, ktorú poskytol Správcovi.

 

Ďakujeme za Vašu dôveru.

Monika Maat

blogerka na internetovej stránke www.maat.sk

a

Ing. Matina Batyková

prevádzkovateľ blogu a internetovej stránky www.maat.sk

 

 

Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 25.05.2018 do odvolania.

Informácie pre Odberateľa/Zákazníka: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.